ZAAWANSOWANIE DROGOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć co było w nim robione.

LIPIEC 2020

W dniu 17.07.2020 r. podpisano Protokół z Odbioru Ostatecznego Robót – PRD Nowogard S.A.

CZERWIEC 2020

Wykonawca udostępnił do ruchu jezdnię prawą w dniu 10.06.2020 r.

 

Wykonawca 18.06.2020 r.  zgłosił zakończenie realizacji zadania – dokończenie robót na odcinku km 86+500 do km 89+571 drogi ekspresowej S3/A6 Węzeł Rzęśnica (bez węzła) – Węzeł Dąbie (bez węzła) oraz gotowość do odbioru ostatecznego.

Kierownik Projektu  w dniu 03.07.2020 r. poinformowała o rozpoczęciu prac komisji odbiorowej.

MAJ 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące Roboty na jezdni prawej:

BRANŻA DROGOWA

– humusowanie skarp i poboczy,

– oznakowanie pionowe,

– oznakowanie poziome,

– prace związane z BRD

BRANŻA SANITARNA

– prace w obrębie niecki odparowującej

KWIECIEŃ 2020

Wykonawca PRD Nowogard SA pismem znak PRD/DPRP/DP/16/2020 z dnia 30.03.2020 r. poinformował, iż od dnia 31.03.2020 r. rozpoczyna roboty na zadaniu i wprowadza tymczasową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu (numer ewidencyjny 4081/88/2020).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące Roboty:

BRANŻA DROGOWA

JEZDNIA PRAWA:

 1. wykonanie warstwy ścieralnej:

– oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych;

– wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 gr.4cm;

– ułożenie siatki z włókien szklano węglanowych o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym 200 kN/m, podłużnym 120 kN/m;

 1. wjazdy do lasu:

– wykonanie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm;

– wykonanie podbudowa pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm;

– wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;

– rozebranie barier ochronnych stalowych z wywozem;

– demontaż barier stalowych z wywozem AN2W2;

– Wykonanie przepustów pod zjazdami fi 400 zgodnie z projektem – j. prawa;

 1. miejsca pod kolumny alarmowe:

– wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 gr.4cm;

– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm;

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 25 cm;

– wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 15 cm (z dowozu);

– oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych;

– oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych;

– wykonanie wykopów z transportem na odkład;

– profilowanie i zagęszczenie podłoża;

– wykonanie nasypów;

– rozebranie barier ochronnych stalowych AN2W2;

JEZDNIA LEWA:

 1. wjazdy do lasu:

– wykonanie nawierzchni wjazdów – warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 gr. 5 cm;

– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm;

– wykonanie podbudowa pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm;

– wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;

– rozebranie barier ochronnych stalowych do ponownego montażu;

– wykonanie przepustów pod zjazdami fi 400 zgodnie z projektem;

 

BRANŻA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA:

– wykonanie wykopów oraz przekopów o gł. do 3,0m z wywozem na odkład
(niecki odparowujące – 2 szt.) – 50%;

– wykonanie kanału z rur PVC śr. 200mm podsypce z wykonaniem i zasypaniem wykopów – 50%;

– obsadzenie wlotu otwartego  fi 200 – 50%;

– ogrodzenie niecek odparowująco-chłonnych – 50%;

– regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych – 50%.

MARZEC 2020

W dniu 30.03.2020 r. Zamawiający GDDKiA podpisała umowę na dokończenie robót drogowych na zadaniu z PRD Nowogard SA. Wykonawca ma na wykonanie całości prac 6 miesięcy, tj. 30.09.2020 r., ale na wykonanie głównego zakresu robót – warstwy ścieralnej na jezdni w stronę Szczecina ma 2 miesiące. W okresie wakacyjnym ruch na tym odcinku ma już się odbywać dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

PAŹDZIERNIK 2019

Postęp prac w  okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019

W okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) nie prowadził prac.

31.10.2019 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY z winy Wykonawcy.

WRZESIEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.09.2019 do 30.09.2019

W okresie od 01.09.2019 do 30.09.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

• prace porządkowe i utrzymaniowe,

• utrzymywanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu,

• w trakcie opracowywania dokumenty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

SIERPIEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019

W okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

• prace porządkowe i utrzymaniowe,

• utrzymywanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu,

• w trakcie opracowywania dokumenty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

LIPIEC 2019

Postęp prac w  okresie od 01.07.2019 do 31.07.2019

W okresie od 01.07.2019 do 31.07.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Tymczasowa organizacja ruchu – Etap II
 • Montaż barier energochłonnych
 • Wykonanie rowów i uzupełnianie poboczy
 • Wykonywani rowów odwadniających i profilowanie skarp nasypów i poboczy
 • Wykonywanie i humusowanie nasypu uzupełniającego pasa rozdziału
 • Oczyszczanie i przygotowywanie nawierzchni jezdni pod oznakowanie poziome
 • Humusowanie i obsiewanie skarp oraz prace porządkowe i utrzymaniowe
CZERWIEC 2019

Postęp prac w  okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019

W okresie od 01.06.2019 do 30.06.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • profilowanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej;
 • wykonanie rowów i uzupełnienie poboczy;
 • wykonanie rowów odwadniających;
 • skropienie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm;
 • profilowanie skarp nasypów;
 • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC22P;
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej;
 • wykonanie warstwy wiążącej z AC16W;
 • wykonanie ścieków trójkątnych;
 • wykonanie opornika drogowego;
 • montaż barier energochłonnych;
 • wykonanie i humusowanie nasypu uzupełniającego pasa rozdziału;
 • betonowanie fundamentu pod bramownicę w km 88+780 na jezdni lewej, betonowanie oraz osadzenie studni pod fundament bramownicy;
 • deskowanie, betonowanie, zbrojenie fundamentu pod bariery energochłonne pod obiektem WD1 na jezdni lewej.
Maj 2019

Postęp prac w  okresie od 01.05.2019 do 31.05.2019

W okresie od 01.05.2019 do 31.05.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 •  transport materiału do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego;
 •  profilowanie i zagęszczenie koryta;
 • profilowanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej;
 • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej;
 • wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,5 mm. pochodzącego z przekruszenia płyt betonowych;

– wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

KWIECIEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.04.2019 do 30.04.2019

W okresie od 01.04.2019 do 30.04.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Transportowanie materiału do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej.
 • Wykonanie dogęszczenia koryta pod warstwę ulepszonego podłoża.
MARZEC 2019

Postęp prac w  okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019

W okresie od 01.03.2019 do 31.03.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

 • Utrzymywanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu
 • Opracowywanie dokumentów zgodnie z Warunkami Kontraktu
 • Kontraktowanie dodatkowych materiałów niezbędnych do rozpoczęcia robót
LUTY 2019

Postęp prac w  okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019

W okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Roboty przygotowawcze
 • Rozbiórki elementów dróg
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
 • Wykonanie wykopów z transportem na odkład
 • Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczenie podłoża
STYCZEŃ 2019

Postęp prac w  okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019

W okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Roboty przygotowawcze
 • Rozbiórki elementów dróg
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
 • Wykonanie wykopów z transportem na odkład
 • Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczenie podłoża
GRUDZIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.12.2018 do 31.12.2018

W okresie od 01.12.2018 do 31.12.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Roboty przygotowawcze
 • Rozbiórki elementów dróg
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
 • Wykonanie wykopów z transportem na odkład
 • Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
LISTOPAD 2018

Postęp prac w  okresie od 01.11.2018 do 30.11.2018

 

W okresie od 01.11.2018 do 30.11.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Roboty przygotowawcze
 • Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
 • Rozbiórka nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
 • Wykonanie wykopów z transportem na odkład
 • Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
PAŹDZIERNIK 2018

Postęp prac w  okresie od 01.10.2018 do 31.10.2018

 

W okresie od 01.10.2018 do 31.10.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Zdjęcie humusu
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Rozebranie barier ochronnych stalowych z wywozem
 • Ustawienie bariery energochłonnej
 • Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie
 • Uzupełnienie poboczy wykonywane ręcznie – plantowanie
WRZESIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.09.2018 do 30.09.2018

 

W okresie od 01.09.2018 do 30.09.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Ustawienie oporników 12×25 na ławie betonowej
 • Ułożenie ścieku z elementów betonowych „trójkątnych” na ławie betonowej
 • Uzupełnienie poboczy wykonywane ręcznie – plantowanie
SIERPIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.08.2018 do 31.08.2018

 

W okresie od 01.08.2018 do 31.08.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Ustawienie bariery energochłonnej
 • Ustawienie oporników 12×25 na ławie betonowej
 • Ułożenie ścieku z elementów betonowych „trójkątnych” na ławie betonowej
 • Wykonanie nasypów z materiału z wykopu
LIPIEC 2018

Postęp prac w  okresie od 01.07.2018 do 31.07.2018

W okresie od 01.07.2018 do 31.07.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Rozebranie barier ochronnych wraz z ich wywozem
 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 16 cm
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
 • Ustawienie bariery energochłonnej
 • Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie – plantowanie
 • Ustawienie oporników 12×25 na ławie betonowej
 • Ułożenie ścieku z elementów betonowych „trójkątnych” na ławie betonowej
CZERWIEC 2018

Postęp prac w  okresie od 01.06.2018 do 30.06.2018

W okresie od 01.06.2018 do 30.06.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Doziarnienie podłoża gruntowego
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 • Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15 cm C1,5/2,0
 • Warstwa podbudowy z kruszywa z przekruszenia płyt betonowych i transportem w miejsce wbudowania gr. 15 cm
 • Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32 łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 16 cm
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm
 • Ułożenie siatki z włókien szklano węglanowych o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym 200 kN/m, podłużnym 120 kN/m
 • Ustawienie bariery energochłonnej H1-W3-A
 • Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie
 • Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie – plantowanie
MAJ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.05.2018 do 31.05.2018

W okresie od 01.05.2018 do 31.05.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 4 cm
 • Doziarnienie podłoża gruntowego
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 • Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15 cm C1,5/2,0
 • Warstwa podbudowy z kruszywa z przekruszenia płyt betonowych z przekruszeniem i transportem w miejsce wbudowania gr. 15 cm
 • Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32 łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
KWIECIEŃ 2018

Postęp prac w  okresie od 01.04.2018 do 30.04.2018

W okresie od 01.04.2018 do 30.04.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych i sanitarnych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Zdjęcie humusu z pasa rozdziału
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Doziarnienie podłoża gruntowego

Roboty sanitarne

 • Kanalizacja deszczowa roboty montażowe ( rury śr. 300 mm )
 • Studnie rewizyjne ( śr. 1200 mm )
 • Studnie ściekowe uliczne betonowe śr. 500 mm z osadnikiem
 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1200 mm z wlotami bocznymi i osadnikami piasku na podsypce
 • Studnia betonowa śr. 1200 mm z osadnikiem piasku na podsypce
MARZEC 2018

Postęp prac w  okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018

W okresie od 01.03.2018 do 31.03.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych i sanitarnych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Zdjęcie humusu z pasa rozdziału
 • Wykonanie poszerzenia jezdni w km 86+600
 • Zerwanie i wywóz masy bitumicznej ( przewiązka )
 • Przygotowanie wjazdu technologicznego na budowę

Roboty sanitarne

 • Kanalizacja deszczowa roboty montażowe ( rury śr. 400, 500, 600 mm )
 • Studnie rewizyjne ( śr. 1200 mm )
 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
LUTY 2018

Postęp prac w  okresie od 01.02.2018 do 28.02.2018

 

W okresie od 01.02.2018 do 28.02.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych, mostowych i sanitarnych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Zdjęcie humusu z pasa rozdziału
 • Wykonanie poszerzenia jezdni w km 86+600

Roboty sanitarne

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • Kanalizacja deszczowa roboty montażowe ( rury śr. 600 mm )
STYCZEŃ 2018

Postęp prac okresie od 01.01.2018 do 31.01.2018

W okresie od 01.01.2018 do 31.01.2018 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych  i sanitarnych kontynuował prace na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Usunięcie drzew i/lub krzewów
 • Zdjęcie humusu
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z wywozem i utylizacją
 • Rozebranie krawężników betonowych z wywozem

Roboty sanitarne

 • Kanalizacja deszczowa roboty montażowe ( rury śr. 600 mm )
GRUDZIEŃ 2017

Postęp prac okresie od 01.12.2017 do 31.12.2017

 

W okresie od 01.12.2017 do 31.12.2017 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) rozpoczął prace w zakresie robót drogowych  i sanitarnych na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • Zdjęcie humusu
 • Rozebranie nawierzchni drogi z betonu z przekruszeniem i wykorzystaniem do nowej podbudowy
 • Rozebranie tarcz znaków drogowych z wywozem
 • Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem
 • Rozebranie barier ochronnych stalowych z wywozem
 • Rozebranie drogowskazów do ponownego ustawienia
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 2 cm
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 4 cm

Roboty sanitarne

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • Kanalizacja deszczowa roboty montażowe ( rury śr. 600 mm )
LISTOPAD 2017

Postęp prac w okresie od 01.11.2017 do 30.11.2017

W okresie od 01.11.2017 do 30.11.2017 Wykonawca (Energopol-Szczecin S.A.) w zakresie robót drogowych  i sanitarnych nie prowadził prac, przygotowanie do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz wykonanie  przewiązki na  przebudowywanym odcinku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

Przejazd tymczasowy:

 • Zdjęcie humusu
 • Demontaż barier
 • Warstwa ścieralna WMS – 5 cm
 • Warstwa wiążąca WMS – 6 cm
 • Warstwa podbudowy WMS – 7 cm
 • Warstwa podbudowy z kruszywa łam. – 45 cm
PAŹDZIERNIK 2017

Postęp prac w okresie od 01.10.2017 do 31.10.2017

W okresie od 01.10.2017 do 31.10.2017 r. Wykonawca ( Energopol Szczecin S.A.) nie prowadził robót budowlanych.

WRZESIEŃ 2017

Postęp prac w okresie od 08.09.2017 do 30.09.2017

W okresie od 08.09.2017 do 30.09.2017 r. Wykonawca ( Energopol- Szczecin SA ) nie prowadził robót budowlanych.

Dział
Empty section. Edit page to add content here.