Opis kontraktu

NAZWA KONTRAKTU: Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/  – Odcinek w. Kijewo /bez węzła/ – Dąbie – Rzęśnica / bez węzła/.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU: netto: 28 791 690,18 PLN, brutto: 35 413 778,92 PLN w tym VAT 23% 6 622 088,74 PLN

Dnia 08.09.2017r. została podpisana z firmą Energopol – Szczecin S.A. umowa na roboty nr2/O.PO.2410.91.2015/I-4/2017 . Data zakończenia robót to 08.04.2020r.

Cel inwestycji:

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji do PBDK 2014-2023 ( z perspektywą do 2025) stanowiącej złącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy autostrad i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Autostrady w Polce są niezbędne jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Przebudowa drogi krajowej nr 6 klasy A ma na celu znaczna poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów w wyniku całkowitej zamiany istniejącej mocno spękanej i klawiszującej nawierzchni betonowej na nową konstrukcję bitumiczną. Przebudowywana długość przebudowywanego odcinka wynosi 3,5 km i obejmuje zakres od km 86+063.00 do km 89+571.00 (km 89+520.00 zgodnie z kilometracją rzeczywistą). W km 89+571.00 projektowany odcinek został włączony w przebudowany już odcinek autostrady A6 w ramach przebudowy obiektu mostowego na rzece Chełszcząca.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z wylotami kanalizacyjnymi i montażem urządzeń oczyszczających ścieki opadowe z autostrady A6 oraz zostanie wybudowane przejście ekologiczne dla zwierząt dziko żyjących nad autostradą A6 w km 86+600 na odcinku węzeł Kijewo – węzeł Rzęśnica.


Opis i charakterystyka  zadania inwestycyjnego:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Goleniów oraz miasta Szczecina w województwie zachodniopomorskim. Zadanie obejmuje budowę autostrady o długości 3,5 km o następujących parametrach technicznych:

 • Korpus autostrady oraz obiekt inżynierski należy wykonać dla układu docelowego tj.:
 • Klasa drogi – A
 • Prędkość projektowa 100 km/h
 • Obciążenie nawierzchni – 115kN/oś
 • Kategoria ruchu – KR6
 • Ilość jezdni – 2 x 2 pasy ruchu w każdym kierunku
 • Szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00m
 • W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu ekologicznego w km 86+600:
 • Budowa obiektu o funkcji ekologicznej nad drogą i przepustów nad rowami;
 • Wykonanie ciągów naprowadzających i tref wejścia odpowiednio zagospodarowanych i wygrodzonych;
 • Budowę osłon przeciwolśnieniowych;
 • Podczas okresu wakacyjnego planowana organizacja ruchu przewiduje dostępność 2 jezdni po 2 pasy ruchu w każdą stronę.
Rys.-2